Hỗ Trợ

14/6/2018: Mở lại tính năng Trưởng Lão + Số người bang hội

Sau bảo trì cập nhật mở lại chức năng có thể set quyền trưởng lão + đường chủ cho bang hội không giới hạn nhân số 100 người nữa

Áp dụng sau bảo trì sáng nay!

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét