Hỗ Trợ

Đã có thể gửi tiền Bang Hội - và 1 số thay đổi mới

Hiện đã có thể gửi tiền bang hội để thuận tiện các bang có thể đổi màu bang hội. nhân sĩ bang hội có thể tới NPC Lễ quan để đóng tiền bang hội

Quy định: 500 vạn hoặc 1000 vạn lượng.

Hiện tính năng Rút tiền vẫn chưa hoàn tất, hiện tính năng rút tiền bang sẽ bảo trì dài hạn cho tới khi hoàn tất kiểm định tính năng bang. vì vậy sẽ không thể rút tiền bang hội.

Nếu bang hội có quá nhiều tiền từ thu thuế thành muốn rút để sử dụng. BQT sẽ tạo điều kiện rút hộ cho các bang hội đó. với điều kiện 1 tuần/ 1 lần.


Trân trọng! Xin cáo lỗi về sự bất tiện này.

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét