Hỗ Trợ

Thông Báo: Về option dòng 6 trang bị Cái Bang + Thiên nhẫn [MP]

Để đồng bộ và cập nhật dòng 6 (dòng đặc biệt của trang bị minh phượng) đối với 2 môn phái Cái bang + Thiên nhẫn còn thiếu kính mời quý nhân sĩ chạy Update để cập nhật hiển thị lại trạng thái trang bị

Thuộc tính dòng 6 gồm có: Mũ + Áo + Vũ khí (bao gồm cả Cái bang + Thiên nhẫn)

Thuộc tính hiển thị: Xác xuất trọng kick min 1% => max 2%. (thay vì dòng xác xuất hóa giải sát thương trước đó).


Thời gian yêu cầu chạy cập nhật: Update lúc 21h00 - 10/03/2017.

Điều kiện: Thoát hết cửa sổ game - Mở Autoupdate.exe để cập nhật lại cliet dữ liệu game 1 cách chính xác nhất và đồng bộ.
                                                                                                            Trân trọng công cáo!

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét